logo

Monday 27th of March 2023

Współpraca

Kontakt


PDF 

 

 TRANSMISJA Łukasz Studencki, ul. Betleja 11, 35-303 Rzeszów

  www.transmisja.info  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

     Regulamin świadczenia Usługi Dostępu do Internetu

§1.

TRANSMISJA, zwana dalej Dostawcą,  zobowiązuje się do świadczenia Usługi Dostępu do internetu w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie, a osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale działająca zgodnie z przepisami prawa zwana dalej Abonentem zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu.

§2.

1. Dostawca zapewnia świadczenie Usługi Dostępu do internetu oraz innych usług dodatkowych podanych w Cenniku.

2. W ramach opłaty aktywacyjnej Abonent może zlecić Dostawcy tzw. konfigurację „Zerową". Obejmuje ona instalację karty sieciowej i konfigurację systemu operacyjnego. Ustawienie programów - klientów poszczególnych usług sieciowych (np. WWW, FTP, IRC, e-mail) nie jest objęta zakresem „zerowej" instalacji. Instalacja karty sieciowej w komputerze abonenta może być wykonana na jego zlecenie pod warunkiem udzielenia przez niego zgody na otwarcie obudowy i ew. zerwanie plomb gwarancyjnych. W takim przypadku osoby instalujące przyłącze abonenckie oraz reprezentowana przez nie firma nie przejmuje jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych z tytułu wad ukrytych komputera i jego urządzeń peryferyjnych oraz innych mogących wystąpić (w chwili instalacji i w przyszłości) uszkodzeń.

3. Osoby instalujące przyłącze mogą odmówić wykonania konfiguracji „zerowej" w przypadku stwierdzenia:

infekcji komputera abonenta wirusem komputerowym, uszkodzenia plików zawierających konfigurację komputera (np. rejestr Windows, pliki conf Unix/Linux) niemożliwych do usunięcia konfliktów sprzętowych z innymi urządzeniami zainstalowanymi w komputerze abonenta. niemożności uaktywnienia podprogramów lub plików konfiguracyjnych z powodu zabezpieczenia ich hasłem przez abonenta.

4. Wszelkie pozostałe czynności konfiguracyjne wykonuje abonent. Za takie uważa się również wszelkie czynności instalacyjne konieczne do wykonania w przyszłości, wynikłe z awarii, zmiany sprzętu abonenta lub zmiany w konfiguracji, o których abonent zostanie powiadomiony przy pomocy poczty e-mail lub innego wyznaczonego medium.

§3.

1. Na życzenie Abonenta Dostawca zawiesza świadczenie Usługi na okres od 1 do 3 pełnych okresów rozliczeniowych.

2. Zawieszenie Usługi nie może zostać dokonane wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od daty zawarcia Umowy.

3. Abonent  powinien  wystąpić  do Dostawcy o  zawieszenie  świadczenia  Usługi  z  minimum  7-dniowym wyprzedzeniem.

4. Przez   okres   zawieszenia   Usługi   Abonent  będzie   zwolniony  z   obowiązku   uiszczania   miesięcznej   opłaty abonamentowej za Usługę. Za czasowe zawieszenie Usługi nie jest pobierana opłata. Za ponowne rozpoczęcie świadczenia Usługi jest pobierana opłata w wysokości 20zł. brutto.

§4.

W ramach korzystania z Usługi Abonent zobowiązany jest:

1. niezwłocznie powiadomić Dostawcę o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach oraz o przerwach w świadczeniu Usługi,

2. nie dokonywać prób wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób bez ich zgody,

3. nie umożliwiać korzystania z Usługi innym podmiotom poza Lokalem bez zgody Dostawcy,

4. nie powodować w jakikolwiek sposób zakłóceń w działaniu sieci Internet,

5. nie podejmować jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową Dostawcy lub zakłócić poprawne funkcjonowanie systemu Dostawcy służącego udostępnieniu i monitorowaniu Usługi oraz Sieci.

§5.

 Dostawca ma, w szczególności, prawo do:

1. dokonywania przerw w dostarczaniu Usługi w czasie wykonywania konserwacji sieci wynikającej z normalnego jej użytkowania, jednak nie więcej niż 4 godz. miesięcznie

2. wstrzymania świadczenia Usługi do czasu zaprzestania naruszeń określonych w §4 pkt. 2-5, nie narusza to jednak prawa Dostawcy do rozwiązania Umowy w trybie § 10 ust. 2-3.

II. Umowa o świadczenie Usługi

§6.

1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta w formie pisemnej.

2. Podmiotowi, który zawiera Umowę, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy poprzez pisemne oświadczenie złożone w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, powinno być złożone osobiście lub przesłane listem poleconym do Dostawcy.

4. W przypadku rezygnacji Abonenta ze świadczenia Usługi w trybie określonym w ust. 2, Umowa uważana jest za nie zawartą, a Abonent będzie zwolniony z wszelkich opłat.

§7.

1. W imieniu Dostawcy Umowę zawiera osoba upoważniona, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

2. Abonent może zawrzeć Umowę oraz składać inne oświadczenia woli z nią związane osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela.

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Abonenta w zakresie zawarcia lub wykonywania Umowy winno być udzielone w formie pisemnej.

 

§8.

1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieokreślony lub czas określony.

2. Świadczenie Usługi na czas określony, uważane będzie za przedłużone na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie 30 dni przed upływem terminu, określonego w Umowie.

§9.

Umowa potwierdzona pisemnie może być zmieniona za porozumieniem stron, w formie pisemnego aneksu. Dostawca może wyrazić zgodę na dokonanie zmiany Umowy w innej formie.

§10.

1. Abonent może wypowiedzieć świadczenie Usługi na czas nieokreślony z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie takie powinno zostać złożone na piśmie w komórce organizacyjnej Dostawcy określonej w Zamówieniu. Za dzień rozpoczęcia wypowiedzenia uznaje się następny dzień po dniu otrzymania przez Dostawcę pisemnego oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usług.

2. W przypadku rozwiązania umowy  przez Abonenta zawartej na czas określony, przed upływam terminu związania Umową, Abonent  zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich zniżek udzielonych podczas trwania umowy.

3. Dostawca może bezzwłocznie wypowiedzieć świadczenie Usługi w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta postanowień Umowy lub Regulaminu, a w szczególności:

1)opóźnienia w regulowaniu opłat na rzecz Dostawcy przez okres dłuższy niż 2 miesiące od dnia płatności określonego na fakturze VAT,

2)postanowień § 4 pkt. 2) - 5) Regulaminu.

4. Dostawca może bezzwłocznie wypowiedzieć świadczenie Usługi w przypadku kiedy Abonent narusza przepisy prawa w związku z korzystaniem z Usługi, korzysta w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub powoduje zakłócenia działania w sieci Internet.

5. Dostawca może wypowiedzieć  Umowę ze  skutkiem natychmiastowym w przypadku ustania lub istotnego pogorszenia się technicznych możliwości świadczenia Usługi Abonamentowi.

 

III. Odpowiedzialność

§11.

1. Dostawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi wyłącznie w zakresie określonym w Umowie, Regulaminie oraz. w obowiązujących przepisach prawa.

2. Za każdy dzień, w którym przerwa w świadczeniu Usługi trwała dłużej niż 12 godzin, Abonamentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej.

3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe z przyczyn wyższych (klęski żywiołowe, wojny, ataki terrorystyczne itp.) oraz awarie wynikłe z powodu braku zasilania energii elektrycznej.

 

§12.

Dostawca nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów dostępnych w sieci internet oraz bezpieczeństwa przekazu informacji.

 

§13.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za:

1. treści przekazywane podczas korzystania z Usługi,

2. zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich danych i oprogramowania komputerów Abonenta.

3. za wadliwe działanie usługi w przypadku, złej konfiguracji lub uszkodzenia urządzeń należących do Abonenta.

 

IV. Opłaty

 

§14.

Opłata abonamentowa zawiera koszty utrzymania łącza i nielimitowany czasowo dostęp do Internetu. Opłata zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

§15.

1. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Usługi zgodnie z Cennikiem.

2. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego okresu rozliczeniowego, co w szczególności dotyczy pierwszego miesiąca po         aktywacji, wówczas opłatę abonamentową ustala się w wysokości 1/30 abonamentu za każdy dzień świadczenia Usługi.

§ 16.

1. Rozliczanie płatności następuje w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe) - do 15-go każdego miesiąca, poza przypadkiem dokonania opłaty za dłuższy okres obowiązywania umowy.

2. Rozpoczęcie naliczania opłat następuje w dniu dokonania przez Abonenta odbioru technicznego Usługi.

3. W przypadku nieotrzymania faktury VAT za okres rozliczeniowy Abonent powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do Dostawcy

3. W wypadku opóźnienia w dostarczeniu Abonentowi faktury VAT, Opłata Abonamentowa winna być uiszczana bez uprzedniego wezwania, w terminie i wysokości z ostatnio otrzymanej faktury VAT, przy zachowaniu tego samego sposobu płatności.

 

§17.

W przypadku, o którym mowa w § 4 pkt. 3 Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 3-krotnej opłaty abonamentowej za każde udostępnione połączenie i za każdy rozpoczęty miesiąc trwania takiego połączenia.

 

V. Reklamacje

§18.

1. Abonent ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy ma zastrzeżenia dotyczące świadczonych Usług Internetowych oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi, nieprawidłowego obliczenia należności za świadczone usługi oraz niedotrzymania z winy Dostawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług.

 

2. Abonent może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez jednostkę przyjmującą reklamację, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

 

3. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, Dostawca w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej, chyba, że udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia.

 

4. Reklamacja może być złożona w terminie do 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana, albo miała być wykonana lub od dnia doręczenia faktury VAT zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu Świadczenia Usługi. Reklamacja złożona po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania, o czym niezwłocznie powiadamia się Abonenta.

 

5. Reklamacja winna zawierać następujące informacje:

- imię, nazwisko (nazwę) i adres Abonenta zgłaszającego reklamację;

- przedmiot reklamacji;

- datę i podpis Abonenta.

 

6. Dostawca powinien załatwić reklamację w terminie 30 dni licząc od daty wpłynięcia reklamacji do Dostawcy, poprzez udzielenie pisemnej odpowiedzi na reklamację. Po tym terminie reklamację uznaje się za uwzględnioną.

 

7. W przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności, odpowiedź na reklamację powinna zawierać określenie wysokości kwoty i termin jej wypłaty.

 

8. Abonent zostanie pouczony o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo - w przypadku, gdy reklamującym jest Konsument – także o prawie dochodzenia roszczeń przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach postępowania mediacyjnego lub przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, tj. w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

 

9. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty Faktury. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca zwróci nienależnie pobrane Opłaty Abonamentowe.

 

VIII. Postanowienia końcowe

§19.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§20.

1. Dostawca może przenieść prawa i obowiązki wynikające ze świadczenia Usługi na osobę trzecią jedynie za uprzednią pisemną zgodą Abonenta.

2. Abonent nie może bez zgody Dostawcy przenieść praw i obowiązków wynikających ze świadczenia Usługi. Dostawca nie odmówi jednak udzielenia takiej zgody bezpodstawnie, w szczególności jeżeli beneficjentem takiego przeniesienia będzie podmiot korzystający z Lokalu.

§21.

1. Dostawca może dokonywać zmian w Regulaminie. O zmianach Regulaminu oraz terminach ich wprowadzenia Dostaca informuje Abonenta z 30-dniowym wyprzedzeniem. W ciągu 30 dni od takiego zawiadomienia Abonent może wypowiedzieć świadczenie Usługi przez Dostawcę. W przypadku, gdy Abonent nie wypowie świadczenia Usługi przez Dostawcę w okresie 30 dni od takiego zawiadomienia nowy Regulamin wiąże Abonenta od dnia następnego po upływie 30 dni od zawiadomienia Abonenta o zmianie Regulaminu

2. Informacje o zmianach w cenniku i regulaminie będą dołączane w do wystawianych faktur za Usługę lub abonent zostanie powiadomiony odrębnym pismem.  Aktualne regulaminy  będą zamieszczane na stronach internetowych Dostawcy.

 

§22.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r.

 

Stworzone dzięki Internet Joomla Design ctrip.com